facebook
 
//////////////////////////////////////////////////////

Projekt „Opracowanie i wdrożenie programu szkoleń wolontariuszy z zakresu zarządzania
kulturą na podstawie wymiany doświadczeń członków sieci Trans Europe Halles”
realizowany jest od 1 maja 2011 do 30 czerwca 2013 roku.

Przedmiotem projektu jest współpraca Teatru Łaźnia Nowa z partnerami z Małopolski
oraz wybranymi instytucjami kultury działającymi w sieci TEH, która zrzesza ponad 60
stowarzyszeń kulturalnych z całej Europy. Realizując projekt korzystamy z doświadczeń
instytucji kultury, zrzeszonych w tej europejskiej sieci. Aktywność organizacji skupia
się między innymi na mobilności i rozwoju zawodowym osób związanych z kulturą; w
tym obszarze znajdują się również działania na rzecz profesjonalnego przygotowania
wolontariuszy do pracy w centrach kultury.

Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie 4 warsztatów z zarządzania kulturą dla wolontariuszy (25 osób) oraz 4
warsztatów dla partnerów zagranicznych, prowadzonych przez międzynarodowy zespół
trenerów;
- wymianę wybranych wolontariuszy, pobyt w siedzibach zagranicznych partnerów projektu
(10 osób), który pozwoli na zapoznanie się z zasadami pracy wolontariuszy w innych krajach
oraz ich integrację z partnerami zagranicznymi;
- wydarzenie promujące wolontariat w kulturze dla mieszkańców Krakowa, będące
prezentacją efektów projektu i podkreślające ich stronę praktyczną;
- publikację książki dotyczącej wolontariatu w kulturze (nakład 3 000 egz.);
- sympozjum szkoleniowo-konferencyjne na temat wolontariatu w instytucjach kultury dla
pracowników;
- prezentację efektów działań przeprowadzonych przez Teatr w siedzibie partnerów.

Wybrana podczas rekrutacji 10-osobowa grupa wolontariuszy będzie miała możliwość
udziału w całym projekcie, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia we współpracy z
instytucjami kultury w Małopolsce i Europie.

//////////

The project under the name “Designing and implementing a programme of training for volunteers in culture management based on the exchange of experiences of members of the Trans Europe Halles (TEH) network” is conducted from 1st May 2011 to 30th June 2013.


The objective of the project is collaboration between the Łaźnia Nowa Theatre and partners from Małopolska and selected institutions of culture operating in the TEH network. The activity of the organisations is focused among others on the mobility and professional development of people related to culture; an area which includes also activity supporting the professional preparation of volunteers to working in culture centres.

 

The project encompasses:

- conducting 4 workshops in culture management for volunteers (25 people) and 4 workshops for foreign partners, conducted by an international team of coaches
- exchange of selected volunteers, residences in the seats of foreign partners of the project (10 people), which will make let them become familiar with the principles of voluntary work in other countries, and integration with foreign partners
- an event promoting voluntary employment in culture for the residents of Kraków, being the presentation of project results and emphasising their practical side
- publication of the book concerning voluntary employment in culture (3000 copies)
- a training and conference symposium concerning voluntary employment in institutions of culture for the staff
- presentation of results of activity conducted by the Theatre at partners’ seats.
The 10-people-strong group of volunteers selected during the recruitment will have an opportunity to participate in the entire project, which will let them gain experience in collaboration with institutions of culture in Małopolska and Europe.